قرص آهسته رهش متوهگزال اس یو سی سی 23.75 میلی گرم

METOHEXAL SUCC 23.75 mg Tablet

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو
داروهای قلبی عروقی

HEXAL

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب