قرص سیپروترون استات استراژن 50 میلی گرم

CYPROTERONE ACETATE STRAGEN Tablet 50 mg

STRAGEN [ بریتانیا ]
آتی فارمد
هورمون های جنسی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب