کپسول آهسته رهش تامسوور 0.4 میلی گرم

TAMSOVER 0.4MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی اکتوورکو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب