قرص دایسینل 0.15میلی گرم/30میکروگرم

DAISYNELLE Tablet 0.15 mg/30 mcg

STRAGEN [ دانمارک ]
آتی فارمد
هورمون های جنسی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب