قطره چشمی لوفلوکسید 5 میلی گرم/میلی لیتر

Levofeloxide 5 mg/ml Eye Drop

RAFARM [ یونان ]
داروهای ضد باکتری

RAFARM

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب