پودر قابل تزریق لکتروم 3.75 میلی گرم

LECTRUM Injection, Powder 3.75 mg

ERIOCHEM [ آرژانتین ]
داروسازی اکتوورکو

ERIOCHEM

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب