قرص لگزاتال 10 میلی گرم

LEXATAL 10MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب