سرنگ آماده تزریق ربیف ربیدوز میکروگرم/0.5 میلی لیتر44

REBIF REBIDOSE Injection,Prefilled syringe 44 mcg/0.5ml

MERCK SERONO [ ایتالیا ]
داروسازی اکتوورکو
ضد ویروسها

MERCK SERONO

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب