قرص رزوکل 10 میلی گرم

Rosuchol 10MG TAB

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب