آمپول گرانیسترون داروپخش 3میلی گرم/3 میلی لیتر

GRANISETRON DP 3MG/3ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای گوارشی

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب