پودر لئوفیلیزه بلئومایسین کمکس 15 واحد

Bleomycin KEMEX 15 IU Lyopholized Powder

KEMEX [ آرژانتین ]
آنتی نئوپلاستیک

KEMEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب