سوسپانسیون مترونیدازول-پاک دارو 125میلی گرم/5 میلی گرم 120 میلی لیتر

METRONIDAZOLE-PAKDAROU® 125MG/5ML 120ML SUSP

داروسازی پاک دارو [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب