قرص انتالوو-سی® 100/25/200 میلی گرم

ENTA LEVO-C ®100/25/200MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب