قرص استاپارکین 200/50/200 میلی گرم

Staparkin 200/50/200MG TAB

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب