محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین اکتاویس 2میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

DOXORUBICIN ACTAVIS Injection,Solution,Concentrate2mg/ml,5ml

ACTAVIS [ ایرلند ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

ACTAVIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب