قرص اکسی بوتینین ایران دارو 5 میلی گرم

OXYBUTYNIN IRAN DARU 5 MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب