کپسول روگاسترین 500 میلی گرم

RUGASTRIN 500MG Capsule

شرکت داروسازی قائم دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب