کپسول دیلتیازم-تدافارم® 120میلی گرم

DILTIAZEM-TEDAPHARM® 120MG CAP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب