پودرلئوفلیزه گروتروپین-II واحد 4

GROWTROPIN-II Injection, Powder, Lyophilized 4 IU

DONG-A [ کره ]
داروسازی رویان دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب