کپسول اس امپرازول ایران دارو 20 میلی گرم

ESOMEPRAZOLE IRAN DARU 20 CAP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب