قرص آمی تریپتیلین ایران دارو 25 میلی گرم

AMITRIPTYLINE IRAN DARU 25MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب