کپسول پرگابالین فندا 75 میلی گرم

PREGABALIN FANDA 75MG Capsule

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب