پماد موضعی هیدروکورتیزون داروپخش 1%

HYDROCORTISONE DP 1% -TOPICAL 15G Oint

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب