پودر قابل تزریق اکتووکس 6000000 واحد

ACTOVEX POWDER, FOR SOLUTION 6000000 [iU]

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی اکتوورکو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب