قرص تاسیکر 10 میلی گرم

Tasicare® 10MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب