آمپول استاجکت 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر

ACETAJECT 150MG/ML 6.7ML Amp

داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

داروسازی کاسپین تامین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب