قرص سولیفناسین ایران دارو 10 میلی گرم

SOLIFENACIN IRAN DARU 10MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب