عصاره موضعی دم اسب زردبند

Equisetum ZardBand Topical Drop

داروسازی زردبند [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب