آمپول آتراکوریوم داروپخش 25 میلی گرم/2.5 میلی لیتر

ATRACURIUM DP 25MG/2.5ML Amp

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای مسدود کننده عصب- عضله

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب