قرص آملودیپین/آتورواستاتین ایران دارو 5/20 میلی گرم

AMLODIPINE/ATORVASTATIN IRANDAROU 5/10MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب