قرص تاسیکر 5 میلی گرم

Tasicare ® 5MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب