قرص آسپارتام داروپخش 18.5 میلی گرم

Aspartam DP 18.5mg TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب