قرص روسوتین 10 میلی گرم


ROSUTIN® 10MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سبحان دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب