قرص پیوسته رهش مایوکارمت-وانس 47.5 میلی گرم

MYOCARMET-ONCE 47.5 ER Tablet

داروسازی کوشان فارمد [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی کوشان فارمد

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب