پماد موضعی تاکریل 0.1%

TACRIL 0.1% TOPICAL OINT

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
مهار کننده های ایمنی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب