ویال زولدرونیک اسید-اکسیر 4میلی گرم/5میلی لیتر

ZOLEDRONIC ACID-EXIR® 4MG/5ML VIAL

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای استخوان ساز

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب