ویال ویتاسولین - آر 1000واحد/10 میلی لیتر

VITASULIN-R 1000IU/10ML Vial

داروسازی ویتان فارمد [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب