کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 150 میلی گرم

VENLAFAXINE TEHRANCHEMIE 150 MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب