سوسپانسیون موکساتریم 200/40میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر

MOXATRIM® 200/40MG/5ML 100ML SUSP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب