آمپول تزریق نخاعی بوپیواکائین آگوتانت 20 میلی گرم/4 میلی لیتر

BUPIVACAINE AGUETTANT Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal

AGUETTANT [ فرانسه ]
بیحس کننده های موضعی

AGUETTANT

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب