پودر قابل تزریق متیل پردنیزولون جابر 250 میلی گرم

METHYLPREDNISOLONE JABER 250 MG POWDER FOR INJ

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی جابربن حیان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب