کپسول پیوسته رهش تولتریدون تسنیم 4 میلی گرم

TOLTERODINE TASNIM 4MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی تسنیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب