قرص دنپزیل-تدافارم 10 میلی گرم

DONEPEZIL-TEDAPHARM® 10MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب