قرص لوپارکین 125 میلی گرم

Levoparkin 125MG Tablet

داروسازی کوثر [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

داروسازی کوثر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب