قرص روکشدار فینوسکار 1 میلی گرم

FINOSCAR 1MG F.C TAB

آتی فارمد [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب