کپسول لیپومان 650 میلی گرم

Lipoman 650 MG Capsule

رحمان گستران [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب