کپسول پرگابالین فندا 150 میلی گرم

PREGABALIN FANDA 150MG Capsule

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب