قرص کاردیبوسنت 125 میلی گرم

CARDIBOSENT® 125MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب