کپسول پیوسته رهش دترولیت 2 میلی گرم

Detrolit 2 mg ER CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب