آمپول دگزامتازون-شفا 4 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر

DEXAMETHASONE-SHAFA® 4MG/ML 2ML AMP

داروسازی شفا [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب